Sophokles

Antigone

Teater Odense / Dänemark April 2011

mit: Mads Nørby, Githa Lehrmann, Klaus T. Søndergaard, Lila Nobel Mehabil, Natalí Vallespir Sand, Nicolai Jandorf Klok, Morten Schaffalitzky, Mikkel Bay Mortensen, Bjarne Antonisen, Sanne Saerens, Johanne Dal-Lewkovitch, Anders Glud Jensen und Anne Reumert Korsby

Bühne und Kostüme: Nikolaus Porz

 

> >  TRAILER ANSEHEN

Idealisten og magtmennesket – Stærk og vedkommende Antigone i Odense

… Nu ville Sofokles’ tragedie ikke have holdt sig spilleværdig i 2500 år, hvis sort og hvidt havde været fordelt så entydigt, at Kreon blot er skurken og Antigone heltinden. Det er denne balance, tyske Lydia Bunks iscenesættelse holder så fornemt.
Lila Nobel Mehabil har masser af retfærdig vrede i kroppen, men man mærker også nydelsen ved at give sig hen i følelsen og påtage sig martyrrollen – en krigerkvinde med en sag! Hendes modstykke tegner Mads Nørby lige så stærkt. Hans konge er ikke den iskolde tyran, men en jovial mand, der ikke bæres af idealisme, men af mageligt magtbegær. Han vil magten,udadtil for statens skyld, men synligt for os alle snarere for egen vindings skyld. Omkring dem et kor af ræsonnerende stemmer, her iklædt tjenerkostumer, med Bjarne Antonisens klogt afmålte korfører i front. …Alle føjer de sig ind under iscenesættelsens stærke musikalitet, der spænder konfrontationerne op til det yderste, med nogle meget tavse øjeblikke som ekstra spændingsfortættere. Replikføringen er saftigt ekspressiv – masser af vrede vælter ud i rummet.
…Også Nikolaus Porz’ scenebillede er stærkt virkende. Et moderne beton-univers med sand på gulvet og stivnede kaktus i siderne – monumentalt og elegant på samme tid. Så “Antigone” er, sine årtusinder på bagen fortsat et aktuelt og vedkommende drama om stærke viljers og princippers dødbringende uigenkaldelighed.

Idealist und Machtmensch – Starke und wichtige Antigone in Odense

…Nun hätte sich Sophokles’ Tragödie nicht spielbar gehalten seit 2500 Jahren, wenn Schwarz und Weiß so eindeutg verteilt worden wären, daß Kreon nur der Bösewicht und Antigone die Heldin ist. Es ist genau dieses Gleichgewicht, das Lydia Bunks Inszenierung so glänzend hält.
Lila Nobel Mehabil hat viel gerechten Zorn im Körper, aber man fühlt auch ihre Freude daran sich in die Gefühle hinzubegeben und die Rolle als Märtyrerin anzunehmen – eine Frau, die bereit ist für ihre Sache zu kämpfen! Ihr Gegenpart Kreon (Mads Nørby) ist gleich stark. Sein König ist kein eisiger Tyrann, sonders ein jovialer Mann, der nicht von Idealismus geleitet wird sondern von sich steigender Machtgier. Er will Macht, äußerlich für das Wohl des Staats, aber eigentlich und für alle sichtbar zur Erlangung privater Vorteile. Um sie herum ein Chor von Stimmen der Vernunft, hier als Diener gekleidet, mit Bjarne Antonisen als klug abgewogenem Chorführer. …Alle fügen sich in die starke Musikalität der Inszenierung, die die Konfrontationen bis aufs Äußerste spannt, mit einigen sehr ruhigen Momenten, die die Spannung noch extra verdichten. Die Textbehandlung ist saftig expressiv – viel Zorn entlädt sich in den Raum.
…Auch Nikolaus Porz’ Bühnenbild ist mächtig. Ein modernes Beton-Universum mit Sand auf dem Boden und versteiften Kaktus an den Seiten – monumental und gleichzeitig elegant. So bleibt “Antigone”, dieses Jahrtausende alte Drama, ein aktuelles und relevantes Drama über starken Willen und Prinzipien, die den Tod bringen in ihrer tödlichen Unumkehrbarkeit.

(JYLANDS - POSTEN 17.04.11)

ANTIGONE BLIVER SPILET STORT
Oldgraeske Sofokles gar rent ind i vellykket opdateret, velspillet, veraltet “Antigone”. Aktuelt billede af politisk magtmisbrug

Kan man spille oldgræske Sofokles med talekor, blod og ord, ord, ord om retten til at dø, retten til at slå ihjel og oh ve mig, ve, i dag?
Ja, det kan man, endda helt fantastisk, overraskende med en instruktør med fantasi, forenklingsgeni og sans for symbolske detaljer, som netop tyske Lydia Bunk har. Dertil et tændt ensemblei en ørkenpolitikers Feng Shui-ramme af scenografen Nikolaus Porz med gråt askedrys på podier og pyntekaktus. Sandpool, talerstol og trappe op til glashus med filmlærred på den japanske skydedør. Filmisk pejs og vindue ud til mere ørkenlandskab. Kanten på sandkassen, hvor hadets og hævnens luer, tændes rent bogstaveligt. Politisk magtmisbrug, som skaber bødler og ofre, har ikke ændret sig siden Sofokles dage, og det er gyset bag gyset.
…I selve spillet er fantasien uden ende, så ingen symbolik går tabt. De store monologer næsten leges af sted over scenen.
Mads Nørbys Kreon daffer ind barfodet i blå pyjamas. Taler de berømte ord, medens fem tjenere klæder ham på i nobel … med blodrødt slips. Mads Nørby formår at holde dramaet klart og i fast snor til hans Kreon ligger blodig og nøgen med erkendelsen af at have taget fejl.
Han har fortrudt, men for sent. Som i starten kigger Antigone, der på lærredet har klippet sig til militær tomboy, anklagende ned fra lærredet. Antigos’ store monolog ud-føres under en moderne dans med tjenerkoret. Det klarer Lila Nobel Mehabil imponerende.
Bortset fra Kreons afsked, holdes blodet på filmlærredet, der viser forhistorien og understreger dramaet.
Selv da Antigones elskede fætter Haimon selvmyrdet og blødende bærer den hængte Antigone frem, er det oppe bag glasset. Det giver tragedien nuance og symbolsk distance. Der spilles og leges med fornyelsen. Musikkens lyddesign understreger fint, og overrasker, da korfører Bjarne Antonisen akkompagnerer sig selv på vandfylde cognacglas til gospelsangen “Sometimes I feel like a motherless child”.
Der spilles stort i mindre roller.
…“Antigone” kan tage enhver teatergængers skræk for græsk tragedie.

ANTIGONE WIRD GROSS GESPIELT
Altgriechischer Sophokles geht auf in einer erfolgreichen, modernisierten, gut gespielten “Antigone”

Kann man heute noch den altgriechischen Sophokles spielen, mit Blut und Worten, Worte, Worte über das Recht zu sterben, das Recht zu töten und oh weh mir, weh?
Ja, das kann man, sogar erstaunlich und phantastisch gut mit einem Regisseur mit Phantasie, Vereinfachungsgenie und einem Blick für symbolische Details, wie es die deutsche Regisseurin Lydia Bunk hat. Dazu ein leuchtendes Ensemble umrahmt von einem Feng-Shui – Ort eines Wüstenpolitikers vom Bühnenbildner Nikolaus Porz – mit grauer Asche bestreute Podien und Zier-Kaktus, ein Pool aus Sand, ein Rednerpult und Stufen bis zum Glashaus mit Leinwand an der japanischen Schiebetür. Ein künstlicher Kamin und noch mehr Wüstenlandschaft hinter einem Fenster. Der Rand des Sandkastens wo Hass und Rache lodern, verändert sich ständig. Politischer Machtmissbrauch durch die Schaffung von Tyrannen und Opfern – es hat sich seit Sophokles bis heute nichts verändert, und das ist das Schaudern hinter dem Schaudern.
Im Spiel selbst ist die Phantasie grenzenlos, so dass keine Symbolik verloren geht. Die großen Monologe werden fast spielerisch auf die Bühne gebracht.
Mads Nørbys Kreon tritt barfuss auf in einem blauen Schlafanzug. Er spricht die berühmten Worte, während fünf Kellner ihn ankleiden … mit blutroter Krawatte. Mads Nørby gelingt es, die Dramatik durchzuhalten mit fester Hand, bis er am Ende blutig und nackt auf der Bühne liegt und sein Unrecht erkennt.
Er bedauert, aber zu spät. Wie im Beginn schaut Antigone von der Leinwand anklagend in den Zuschauerraum und schneidet sich das Haar zu einem Militärhaarschnitt. Antigones großer Monolog wird zu einem modernen Tanz mit dem Chor. Das spielt Lila Nobel Mehabil beeindruckend.
Abgesehen von Kreons Ende, bleibt das Blut in den Filmen auf der Leinwand, die die Vorgeschichte zeigt und die Dramatik unterstreicht.
Selbst wenn Antigones Verlobter Haimon Selbstmord begeht und blutend die erhängte Antigone in seinen Armen hält, sieht man das nur hinter Glas. Das gibt die besonderen Nuancen und der Tragödie die nötige Distanz.
Es wird mit Erneuerung spielvoll gespielt. Der Musikeinsatz betont das Spiel fein, und überrascht wenn Bjarne Antonisen als der Chorführer sich selbst auf mit Wasser gefüllten Cognacgläser begleitet zum Gospel Song “Sometimes I feel like a motherless child”.
Selbst die kleinsten Rollen spielen großartig.
…Diese “Antigone” schafft es, jedem Theaterbesucher die Angst vor der griechischen Tragödie zu nehmen.

(FYENS STIFTSTIDENDE 16.04.11)